Online-Forum für Siebenbürgen English Magyar Norsk Româneste Transylvania Online

Das Landeswappen von Siebenbürgen

Online-Forum für Siebenbürgen

Fan-Shop SiebenbürgenAdressenChatDracula GästebuchGemischtesGeschichteGrußKontaktLieder & GedichteBerühmte SiebenbürgerMailinglisteMedienMundartOrganisationenOrteSpendenST/TTBücher-ListeTransylvania-Fan.com


Det Motterhärz


Det Motterhärz

Motterhärz, ta Edelstin, hart äm Dron uch Dulden, 
drist et alles gärn ellin wat de Kängd verschulden, 
froast dich, wo se riëcht gedåhn, huëst se trå erzijen, 
kåst en ängden noch verzåhn, mer se dich bedrijen.

Motterug, ta seßer Stern iwer denye Kängden, 
wëist, wo sich de Wiëg verwärrn, än de riëchten ängden, 
huëst vu klenem se bewacht, wonn de Wulken droaden. 
Wonn det Gläck ä weder lacht, fänkelst ta fir Froaden.

Motterhärz, ta Guld uch Gat hälfst un allen Ängden, 
wonn de Kängde sänkt der Mat, bäst ta en ze Hängden, 
greiffst fir sä mer än det Feïer, hälfst än alles briden, 
lirst de Nit, dåt Agehïer durch de Fleïß erdiden.

Mottermangd, ta seßer Quäll liëwensweiser Liren, 
werst de Kängd mer ous der Häll, gärn za Gott bekiren, 
biëtst fir sä ä grißer Nit, schwegst vun alle Sängden, se sä gläcklich, 
wird der Did, dech noch lechle fängden.

Biët ir Kängd, det Motterhärz sil es lang noch liëwen, 
Motterug verhät de Schmärz,  måcht de Wiëg es iëwen, 
Motterhånd, ta hälf ås troa, schätz es fir Verdärwen. 
Mottermangd as Bibel soa! – Motter sål net stärwen.

Peter Georg Meyndt (* 5. Januar 1852 in Birthälm; † 17. Dezember 1903 in Reichesdorf)


[Noten Det Brännchen - Georg Meyndt]
Noten "Det Motterhärz"


Informationen zu Georg Meyndt auf Wikipedia
© SibiWeb - Online-Forum für Siebenbürgen seit 1996 - Email - Impressum
Dokument: https://sibiweb.de - Stand 08.05.2020
http://Siebenbürgen-Fan.de - http://Transylvania-Fan.com - http://Rumaenien-Fan.de - http://Siebenbuerger-Chat.de - http://Siebenbuergen-Online.de - http://Siebenbuergerin.de - http://Kirchenburgen.de - http://Projekt-Kirchenburgen.ro - http://Siebenbuerger-Sachsen.org - http://www.Siebenbuergen-Stammtisch.de/ - http://www.Seiverth.de - http://Rechtsanwalt-Schlindwein.de/ - Siebenbürgen Fan-Shop bei Spreadshirt: T-Shirts, Tassen, Basecaps, PINs und vieles mehr! - Rumänien Fan-Shop bei Spreadshirt: T-Shirts, Tassen, Basecaps, PINs und vieles mehr! - Siebenbürgen Fan-Shop, T-Shirts, Tassen, Basecaps, PINs und vieles mehr! - http://transylvania.spreadshirt.de - Siebenbürgen-Fan Designer-Shop - Empfehlungen - Bücher zu Siebenbürgen

Preissucher.NET - Produkte und Schnäppchen suchen und Preise vergleichen